Als Levend Evangelie Gemeente hebben wij naar diverse landen zendelingen uitgezonden. Verspreid over de hele wereld zijn zij actief binnen verschillende organisaties. De openheid waarmee zij het evangelie kunnen verkondigen verschilt van land tot land. Sommigen kunnen dat alleen ‘undercover’ doen, naast een andere functie in de maatschappij. Door middel van gebed en het aangaan van vriendschappen geven zij mensen de liefde van Jezus Christus door.

Zendelingen

Niet alle zendelingen kunnen hieronder worden genoemd. Sommigen van hen wonen in ‘gesloten’ landen.

Abner en Tabitha Cavan – Filipijnen
Abner en Tabitha wonen en werken op de Filipijnen. Daar geven zij met een team leiding aan twee stabiele gemeenten in Cebu. Dag en nacht zetten zij zich samen met andere teamleden in voor sloppenbewoners, daklozen, zieken, drugsverslaafden en prostituees, waaronder veel tienermeisjes. Ook worden jongeren ondersteund om een goede schoolopleiding te volgen.

Ilja Witte – Roemenië
Ilja woont in Roemenië en zet zich daar in voor hulpverlening aan de Roma-zigeunerbevolking die vaak in achtergestelde omstandigheden leeft. Het ontbreekt hen aan veel dat wij in Nederland als normaal beschouwen, zoals voldoende voedsel, veilige huisvesting, onderwijs en toekomstperspectief en soms zelfs veilig drinkwater. Ilja zet zich voor deze mensen in, in samenwerking met Stichting Phoneo, een christelijke organisatie die naast humanitaire projecten ook pastorale en geestelijke zorg biedt. Ilja is medeverantwoordelijk voor de planning en beleidsontwikkeling, voor fondswerving en voor de begeleiding van vrijwilligers en team. Persoonlijk gaat haar hart speciaal uit naar de mensen in het dorp Petelea. Daar zet ze zich in door middel van kinderwerk, kampen, huisbezoeken en de coördinatie van praktische hulpverlening, zoals de bouw of reparatie van woningen en het verzorgen van medicatie.

Cor en Grace Koelewijn – Oeganda
Cor en Grace wonen in Tororo, dat in het oosten van Oeganda ligt. Daar bouwen zij aan het kinderdorp Kimbilio, dat schuilplaats betekent. Het grootste doel in hun leven is om zoveel mogelijk weeskinderen een toekomst te geven door ze onderwijs en onderdak aan te bieden, kleding en een warm thuis.

Lees meer over het project van Cor en Grace op de website www.heart4children.org.

Chris en Mirjam Klop – Servië
Chris en Mirjam wonen met hun twee dochters in Servië. In een klein team van Jeugd met een Opdracht verrichten zij hier pionierswerk. Chris en Mirjam hebben een hart voor jongeren en organiseren diverse activiteiten om te getuigen van de liefde van Jezus. Ook zijn ze eindverantwoordelijk voor alle Discipelschap Trainings Scholen in Centraal-Europa. Zie ook www.ywamserbia.com.

 

Tim en Gicely van Egmond – Brazilië
Tim en Gicely van Egmond en hun zoon Sam wonen in Recife, Brazilië. Ze zetten zich in voor het project Living Hope. Een project dat hoop wil brengen voor de kwetsbaren, de vergetenen en onderdrukten, op de plekken waar mensen liever niet willen komen of zelfs hun neus voor ophalen.

Hille van Dam – Sierra Leone
Hille woont in het oosten van Sierra Leone. Hij werkt samen met Christians in Action – Missions International en geeft o.a. een cursus Praktisch christen-zijn in het Kono-district. Discipelschapstraining, gemeentestichting en ontwikkelingswerk ter ondersteuning van de plaatselijke gelovigen staan centraal in de training. Daarnaast zet Hille zich samen met een team van plaatselijke gelovigen in om de bijbel in audio-vorm beschikbaar te maken in twee lokale talen om in een mogelijkheid te voorzien voor de geestelijke ontwikkeling van mensen die niet kunnen lezen.

Cameron en Jenny Mendes
Cameron en Jenny geven leiding aan Yeshua Ministries, een internationale aanbiddingsbediening. Cameron is aanbiddingsleider en hij schrijft en componeert de liederen, veelal in Hindi. Jenny is de manager van de band en neemt de zorg van hun zoon, Zac, op zich. Met de band reizen ze de hele wereld over voor aanbiddingsconcerten. Daarnaast focussen ze zich vooral op het uitbrengen van nieuwe nummers en het opleiden van nieuwe aanbiddingsleiders en muzikanten. Hun visie is om het evangelie door middel van muziek te verspreiden.

Cristina Buliga – Roemenië
Cristina heeft in Nederland gezien dat het merendeel van de vrouwen die in de prostitutie werken afkomstig is uit Roemenië. Zij heeft van God de opdracht ontvangen om in Roemenië op scholen en in kerken preventieonderwijs te geven aan jonge mensen. Zij vertelt hen dat zij kostbaar zijn in Zijn ogen en dat Hij plannen van vrede voor hen heeft om hen een hoopvolle toekomst te geven.

Maryse van Balen 
Maryse van Balen is betrokken bij Jeugd met een Opdracht en zet zich als staf in voor de Urban Presence DTS (Discipelschap Trainingsschool). Haar passie is om jongeren te discipelen en te trainen en hen te begeleiden op outreaches naar Azië. Kijk voor een laastste update over haar werk op marysevanbalen.com.

Freek en Angelique van Balen
Freek en Angelique van Balen zijn nationaal leiders van Jeugd met een Opdracht Nederland. Gedreven door de liefde voor Jezus zetten zij zich vol passie in voor jonge mensen. De hoofdfocus is discipelschap en training die transformatie brengt in levens van jonge mensen. Ze wakkeren de opdracht aan om de natiën te bereiken met het evangelie. Hun grootste verlangen is om mensen visionair uit te dagen en aan te vuren om datgene te doen waarvoor Jezus hen geroepen heeft. 2 Timotheüs 1:6: “Wakker jouw gave aan”. Kijk voor meer informatie over het werk van Freek en Angelique op www.zending.eu.

Leonieke Raket
In 2019 is Leonieke vertrokken naar Skien Noorwegen om daar een Discipleship Training School(DTS) te doen bij Jeugd met een Opdracht. Tijdens deze school groeide haar verlangen om de jeugd van Noorwegen en de wereld te bereiken met het Evangelie. Hierdoor heeft zij besloten om in Jeugd met een Opdracht te blijven, om zich in te zetten voor de verspreiding van het evangelie onder jongeren. Dit doet zij door jeugd- en catechisatiegroepen te bezoeken, events te organiseren in het café van Jeugd met een Opdracht, mee te doen met sportactitviteiten en jeugdevenementen te bezoeken.

Midden-Oosten
Op dit moment bereidt een gemeentelid zich voor op vertrek naar het Midden-Oosten. De geplande taaltraining van het eerste verblijfsjaar wordt nu niet op locatie, maar fulltime vanuit Nederland digitaal gevolgd. De reisrestricties vanwege COVID-19 zijn nu voor het bestemmingsland opgeheven. Bij voldoende financiële ondersteuning, hoopt ons gemeentelid te kunnen vertrekken. Doel is om in aansluiting op bestaande teams hoop en creatieve psychotraumazorg te brengen. En wel op plaatsen vol uitdagingen, waarvoor je een roeping moet hebben ervaren. Plaatsen met weinig voorzieningen, met geestelijke en culturele blokkades. Ook naar die wereld gaat Gods hart uit. Nieuwsbrief op aanvraag beschikbaar via onderstaand mailadres. 

Thuisfrontcommissies

Iedere zendeling heeft een Thuisfrontcommissie die de geestelijke en materiële belangen van zijn/haar zendeling behartigt.

Giften ter ondersteuning van het zendingswerk

Voor financiële ondersteuning van de uitgezonden zendelingen is ‘Stichting GA’ opgericht. ‘Stichting GA’ is erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’ onder RSIN 819965947. Het IBAN nummer is NL29RABO0300180195. Uitgezonden zendelingen bepalen zelf of zij hier gebruik van maken.

Meer informatie

Wil je meer weten over de zendelingen, neem dan ook eens een kijkje op de zendingsborden in de hal van ons gebouw. Heb je vragen over de zendelingen, het zendingsbeleid van de gemeente of financiële ondersteuning van zendelingen, stuur dan een mailtje naar zending@leg.nl

De Levend Evangelie Gemeente is  deelnemer in het netwerk van MissieNederland. Op grond van de deelname in het netwerk van MissieNederland vallen de door de Levend Evangelie Gemeente uitgezonden zendelingen onder de ‘Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019’.